تبدیل شدن به پیشگام جهانی مشاوره مالی، مدیریت ریسک و خدمات مشاوره سرمایه گذاری با مشارکت شرکای داخلی و بین المللی ورعایت استانداردهای بین المللی.